Horizon Europa

Under första kvartalet 2021 lanserar EU världens största program för att stärka effekten av forskning och innovation och rustar för att ta sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål. Statistik från det föregående programmet Horizon 2020 (2014-2020) visar att svenska företag i jämförelse med våra nordiska grannar fått mindre tilldelning på sina ansökningar. Anledningarna kan vara att man ansökt om fel sorts bidrag, att man inte har koll på sin marknad eller att sättet man vill genomföra sitt projekt på inte bedömts som kommersiellt bärkraftigt. Det är svårt att navigera rätt och det är lätt att missa att de KPI:er man beskriver i sin ansökan skall matcha programmets målbeskrivning.

Horizon Europe är det övergripande ramprogrammet för forskning och innovation som sträcker sig från 2021 till 2027 med en ambitiös budget på 85 miljarder euro. Horizon Europe är det största EU-ramprogrammet för forskning och innovation någonsin. En av de viktigaste nyheterna jämfört med tidigare är att programmet är kopplad till viktiga samhällsutmaningar. För medvetna, kreativa företag finns det stora kommersiella möjligheter: Horizon Europe har ett flertal finansieringsprogram. Generellt är syftet med Horizon Europe att ta itu med samhällsutmaningar genom att överbrygga klyftan mellan forskning och marknadsutveckling genom att hjälpa innovativa företag utveckla livskraftiga produkter med verklig kommersiell potential.

För företag är de mest attraktiva programmen inom Horizon Europe följande: EIC Accelerator och EIC Pathfinder. Läs mer om EIC Accelerator och EIC Pathfinder nedan.

Horizon Europe – EIC Accelerator

Horizon Europe finansierar innovativa och disruptiva projektidéer genom Europeiska innovationsrådet (EIC). Genom Accelerator-programmet kan företag erhålla finansiering som stödjer hela processen från demonstration till marknadsstart och break-even. Instrumentet riktar sig särskilt till nystartade små och medelstora företag med syfta att skala upp innovationer med potential med ambition om hög tillväxt och internationalisering. EIC Accelerator-finansieringen är öppet för innovationer inom alla tekniska områden eller applikationer där privata investerare anser att risken är för hög. Det är särskilt relevant för innovationer som bygger på nya vetenskapliga upptäckter eller tekniska genombrott och där betydande finansiering behövs under en lång tidsperiod innan avkastning kan genereras.

EIC Accelerator-finansiering baseras på en kombination av ett bidrag med en kapitalinvestering (eller annan icke-bidrag) investering från EIC i den tillämpliga små och medelstora företaget. Den kombinerade investeringen syftar till att överbrygga klyftan från pre-commercial till market & scale-up. Bidragskomponenten (högst 2,5 miljoner euro) är avsedd att täcka innovationsaktiviteter (TRL6-8) till en subvention på 70%, medan aktieinvesteringskomponenten (mellan 0,5 och 15 miljoner euro) främst kommer att finansiera marknadsutbyggnaden och uppskalning.

Kommersiella möjligheter: EIC Accelerator fokuserar på innovativa, högpotentiella idéer från små och medelstora företag och tar sådana idéer från den beprövade teknologin till scenen för marknadsintroduktion och kommersiell break-even. Instrumentet syftar till att göra det lättare för små och medelstora företag att omvandla sina innovativa idéer till säljbara och skalbara produkter.

Ansökan: Anmälningsprocessen börjar med inlämning av en kort introduktionsansökan; En ”Ideation” som kortfattat beskriver den innovativa idén. Är den korrekt gjord blir nästa steg en ”Short application” som utvärderas inom 4-6 veckor. Om det lyckas uppmanas företaget att förbereda en steg 2-ansökan, dvs. ett fullständigt skriftligt förslag som ska lämnas in för utvärdering. Den fullständiga ansökan kommer att utvärderas av en panel av oberoende experter, och i händelse av en positiv utvärdering inbjuds företaget till en personlig intervju, varefter små och medelstora företag kan få ett positivt beslut om EIC-investeringen.

Enstaka små och medelstora företag kan ansöka om finansiering från EIC Accelerator, dvs. det finns inget krav på ytterligare partner. EIC Accelerator är ett mycket konkurrenskraftigt finansieringsprogram. Inför en ansökan är det viktigt att kontroller och verifiera att den föreslagna idén har en mycket hög marknadspotential. Små och medelstora företag med kvinnligt ledarskap (VD-roll eller liknande) uppmuntras särskilt att ansöka. Dessutom tillämpas begränsningar för upprepade inlämningar.

Horizon Europe – EIC Pathfinder

Horizon Europe finansierar innovativa och disruptiva projektidéer genom Europeiska innovationsrådet (EIC). I Pathfinder-instrumentet kan finansiering ges till konsortier som stöder processen från tidigt koncept / teknik till pre-kommersiell. Projekt som inryms i programmet är särskilt avseedada för skapandet av banbrytande teknik. Pathfinder-instrumentet är öppet för innovationer inom alla tekniska områden eller applikationer. Det är särskilt relevant för så kallade djupa tekniska innovationer som bygger på vetenskapliga upptäckter eller tekniska genombrott och där betydande finansiering behövs under en lång tidsperiod innan avkastning kan genereras.

Kommersiella möjligheter: EIC Pathfinder är relevant för små och medelstora företag och företag som har mycket lovande teknologikoncept som för närvarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Fokus ligger på finansiering av FoU som i slutändan kan omvandlas från högrisk idéer till nya produkter, tjänster och affärsmodeller. EIC-instrument syftar till att göra det lättare för små och medelstora företag att omvandla sina innovativa idéer till säljbara och skalbara produkter.

Typ av aktiviteter: FoU

Ansökan: Ansökan är baserad på ett skriftligt förslag, inlämnat inom givna årliga tidsfrister. Förslaget måste innehålla en grundlig redogörelse för det föreslagna konceptet; dess inverkan; och det tillämpliga konsortiet och dess resurser. Den fullständiga ansökan utvärderas av en panel av oberoende experter. En förväntad tid att komma till ett avtal är mellan 2-4 månader från ansökningsfristen. Små och medelstora företag eller andra privata partner måste ansöka i konsortier med deltagare från minst tre olika EU-medlemsstater eller associerade stater. Inför en ansökan är det viktigt att kontrollera och verifiera att den föreslagna idén har en mycket hög marknadspotential.

Eureka Eurostars

Eurostarsprogrammet – organiserat av EUREKA – stöder forskningsintensiva små och medelstora företag i genomförandet av sina egna kommersiellt drivna FoU-projekt i internationella konsortier. I ett Eurostarsprojekt arbetar minst två partners från olika EUREKA-länder gemensamt för att utveckla en ny teknik eller en ny produkt. Programmet riktar sig till små och medelstora företag som har hög marknadspotential och verkliga tekniska hinder. Samtal är öppna för alla tekniska områden. Finansieringsansökningar kan riktas mot: Utveckling av innovativa produkter, processer eller tjänster i syfte att lansera marknaden senast två år efter projektet. Kommersiella möjligheter: Eurostars samfinansierar egen FoU-verksamhet som bedrivs av FoU-intensiva små och medelstora företag, vilket leder till påskyndad produktutveckling och förbättrad europeisk små och medelstora företags konkurrenskraft.

Finansiering tillgänglig: Medan inga formella begränsningar införs för de totala bidragsstorlekarna, fungerar Eurostars som ett gemensamt program, så nationella regler gäller för deltagare från en viss medlemsstat. Till exempel kan svenska små och medelstora företag få en finansieringsnivå på mellan 50 och 75 procent, med ett maximalt bidrag för svenska partners i ett givet projekt på 300.000 EUR, eller totalt 500.000 EUR om mer än en svensk partner deltar.

Maximalt varaktighet för ett Eurostars-projekt är 3 år.

Typ av aktivitet: FoU

Krav: I en Eurostars ansökan måste minst två partner från två olika EUREKA-länder delta. Av dessa bör minst ett vara forskningsintensivt små och medelstort företag med minst 10% av sin personal eller budget som är avsedd för FoU. De forskningskrävande små och medelstora företagen måste erhålla upp minst 50 procent av projektbudgeten.

Viktiga utvärderingskriterier i Eurostars inkluderar:

Grundläggande bedömning:

Partnerskap, deltagare och projektstruktur. Projektplanens kvalitet och deltagarnas förmåga i förhållande till deras uppgifter.
Teknik och innovation: Projektet måste involvera forskning och utveckling och ett tydligt framsteg inom teknik.
Marknad och konkurrenskraft: Marknadsinriktningen, lönsamheten i projektresultaten och de konkurrensfördelar som förutses för deltagarna.

Svenska finansieringsprogram

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som främjar innovativa företag. Vinnova har ett brett program med ca. 40 olika finansieringserbjudanden inom olika områden för hela samhället som du kan ansöka om på Vinnovas hemsida. Där kan du på ett strukturerat sätt presentera din innovativa idé. 

Almi

Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett Almi en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Almi Invest investerar i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Kontakta oss gärna om du har några synpunkter eller frågor

Denna websida använder cookies. Genom att fortsätta att använda Change.se, accepterar du att vi använder cookies.