Hållbart företagande

 

Hållbarhetsredovisning

Efterfrågan på transparent information gällande företagens hållbarhetsarbete är större än någonsin. Fler och fler externa intressenter efterfrågar icke-finansiell information. På så sätt stärks förtroendet bland både företagets intressenter och hos allmänheten. Storföretag har allt sedan 2017 varit ålagda att lämna hållbarhetsrapport i samband med årsredovisningen. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är obligatorisk för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling när det gäller bland annat miljö och socialt ansvar. Fler och fler bryr sig om hållbarhet – en stark hållbarhetsprofil blir därför allt viktigare och genom att visa hur du arbetar med de olika delarna kan du vinna konkurrensfördelar. Det kan handla om att attrahera personal, kunder och leverantörer.

 
Vad skall den innehålla?

Redovisningen ska enligt lagen behandla fem olika områden: miljö (exempelvis användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar), sociala och personalrelaterade frågor (exempelvis jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, samt dialog med lokala grupper) samt mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption. Det innebär att ni ska redogöra för hur ditt företag påverkar dessa områden, både positivt och negativt, samt vad ni gör för att nå ett bättre resultat. Det kan röra sig om att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan eller långsiktigt arbeta för att ställa om till en mer hållbar produktion.

GRI (Global Reporting Initiative) har tagit fram riktlinjer som kan vara en bra standard att utgå ifrån. Emellertid skall man tänka på att dessa riktlinjer är omfattande och i huvudsak riktade till stora globala bolag. För en organisation som aldrig tidigare har arbetat med frågorna kan det vara en utmaning att veta var man ska börja för att få ihop en bra redovisningsstruktur utifrån de hållbarhetsfrågor som är väsentligast för verksamheten.

 
Agenda 2030

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. I mars 2019 överlämnade Agenda 2030-delegationen sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet presenteras delegationens förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hållbarhet har alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet.

Skall vi lyckas nå målen i Agenda 30 måste också mindre och medelstora företag bidra. Att utveckla en miljöpolicy, resepolicy och en cirkulär policy för företaget är en nödvändig inledning. Hållbarhetsstrategier, mål och att göra en hållbarhetsredovisning för företagets intressenter och kunder blir en naturlig fortsättning. Vilka SDG:er kan du påverka? Vår hållbarhets­­upplägg beskriver en generell process för hur du kan genomföra dit arbete med hållbarhet.

 

Processen består av följand steg:

a) Identifiera hållbarhets­områden
b) Sätt ambitionsnivå för områdena
c) Sätt hållbarhetsmål
d) Gör en handlings­plan
e) Genomför hållbarhetsarbetet
f) Följ upp hållbarhetsarbetet

 

Kontakt oss så hjälper vi dig och ditt företag från ”ax till limpa”.

Denna websida använder cookies. Genom att fortsätta att använda Change.se, accepterar du att vi använder cookies.